Adjust Your Sails To The Future

sailboat-459794_640

Swedish/English

“When you can’t change the direction of the wind – adjust your sails,” är ett citat från en inspirerande författare, H.Jackson Brown Jr, är ett citat som har djup och mening om det finns saker som händer i ditt liv som du kan inte styra.

Det enda du kan ändra är de saker som du har kontroll över. Därför måste du hitta ett sätt att komma igång med ditt liv (anpassa dina segel) och titta på framtiden i stället för att spendera mer tid på vad som inte fungerar. Om en seglare vet att en storm kommer från en viss riktning, kommer han eller hon att justera seglen och låta vinden blåsa dem i motsatt riktning. Att stanna i samma kurs kan innebära att man hamnar i en katastrof som kan göra att båten sjunker.

Det är detsamma med ditt liv. Fortsätta på en kurs där katastrofen lurar och bara väntar på att ta dig ner kan göra det omöjligt för dig att någonsin komma ut ur “stormen” och gå vidare till säker passage. Det kan vara svårt att ändra en kurs som du har haft på länge. Den vägen är bekant och trots att den är full av turbulens kan det vara bekvämt på ett konstigt vis. Att ta en okänd väg kan vara skrämmande men nödvändigt om du ska fortsätta med ditt liv och vidta åtgärder för att göra förändringar som kommer att ge dig framgång och lycka.

Det första du måste göra för att befria dig från rädsla för den okända vägen är att sluta oroa dig. Öva på att ersätta negativa tankar med positiva och snart kommer det  ske automatiskt. Förbered dig själv genom att samla kunskap om din nya handlingsplan, visualisera dig själv i din nya roll i framtiden. Du kan fortfarande gå in i situationer som du är helt oförberedd på – och du kan göra vissa felaktiga beslut på vägen – men uthållighet kommer att få dig genom de mörka och stormiga stunderna och styra dig till säkerheten.

Ta bort de negativa elementen från ditt liv. Det kan vara svårt, för några av de negativa elementen kan vara vänner, familj och andra, men det är en nödvändig åtgärd som måste ske innan du kan komma igenom den nuvarande stormen i ditt liv. Ställ in mål, vidta åtgärder mot dem och fortsätt kursen. Du kommer snart att inse dina drömmar och önskemål för framtiden.

Ladda ner Starting Fresh Tips Report  helt gratis där du kan få mer tips om hur du kan förändra ditt liv.

≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡

“When you can’t change the direction of the wind – adjust your sails,” is a quote from inspirational writer, H. Jackson Brown, Jr, is one that has depth and meaning if there are things going on in your life that you can’t control.

The only things you can change are those which you have control over. Therefore, you need to find a way to get on with your life (adjust your sails) and look to the future rather than spending more time on what’s not working. If a sailor knows a storm is coming from a certain direction, he or she will adjust the sails and let the wind blow them in the opposite direction. Remaining on the same course might mean being caught up in a disaster that could sink the boat.

It’s the same with your life. Continuing on a course where disaster is looming and just waiting to take you down might make it impossible for you to ever get out of the “storm,” and head on to safe passage. It may be difficult to change a course that you’ve been on for a long time. That route is familiar and even though filled with turmoil, it can be strangely comfortable. Taking an unknown course of action may be scary, but necessary if you’re to get on with your life and take action to make changes that will bring you success and happiness.

The first thing you must do to rid yourself of fear for the uncharted course is to stop worrying. Practice replacing negative thoughts with positive ones and soon it will become automatic. Mentally prepare yourself by gathering knowledge about your new course of action, visualizing yourself in your new role in the future. You may still run into situations you’re unprepared for – and you may make some wrong decisions on the path – but, perseverance will get you through the dark and stormy times and guide you to safety. Next, remove the negative elements from your life. It may be difficult, because some of the negative elements might be friends, family and others, but it’s a necessary action that must happen before you can get through the present storm in your life.

Set goals, take action on them and stay the course. You’ll soon realize your dreams and desires for the future.

Download  for free STARTING FRESH TIPS REPORT and learn step by step how you can change your life.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s