New Beginnings and Final Endings

directory-466935_1280

Swedish/English

Det måste finnas slut för att skapa nya början. Ett gammalt år slutar och ett nytt år börjar, fullt av löften om förändring och nya erfarenheter. Mitch Albom, författare till “The Five People You Meet in Heaven,” skrev: “All endings are also beginnings. We just don’t know it at the time.”Det är ett bra sätt att titta på slutet i våra liv. Vissa ändringar, till exempel någon näras död, kommer att göra dig ledsen, men om du kan acceptera det och se en hel mängd goda minnen och så småningom fortsätta med vad det nya livet har med sig, kommer du att leva ett lyckligare och mer uppfyllt liv.

Varje steg i ditt liv är nödvändigt för att du ska kunna fortsätta växa. Slutet på gymnasiet eller universitet betyder början till en vuxen livsstil och möjligen en karriär som du har studerat för.

Varje nyår är ett tillfälle för dig att sätta dig ner och ta reda på vad du vill göra annorlunda i år och vad som gör dig till en bättre och lyckligare person. Vill du gå ner i vikt, sluta röka, gå vidare till ett annat jobb? Nu är det dags att ompröva och återställa dina mål och göra nödvändiga förändringar i ditt liv. Ett slut kommer bara när du själv slutat att tänka på dem. När negativa saker hamnar bortom din kontroll måste du distansera dig själv och göra utrymme för det positiva. Annars kommer det att störa den framtid du vill ha och hålla dig från att göra de förändringar du behöver göra.

Få ett tag om verkligheten när det gäller avslut. Du behöver inte gilla dem alla, men du måste acceptera verkligheten av vad det faktiskt är. Om du inte lär dig att acceptera ändringar för att möjliggöra nya starter, kan du helt enkelt ge upp och det skulle innebära att vara olycklig och en livstid av ånger. Tänk på saker på ett nytt sätt. Du kanske tänker på dig själv som “allt ska vara på ditt sätt”, om vissa saker, men du har rätt att ändra dig om något inträffar (som att du får mer kunskap) för att börja tänka på ett annat sätt. Ibland bidrar det till att få ett nytt perspektiv på livet och att släppa gamla föreställningar.

Kom ihåg att om du inte tar chanser är förändring inte möjligt. Du kan hålla fast vid de goda sakerna i ditt liv, men om en ny idé utlöser spänning och uppfyllelse i ditt liv, prova det. Om du inte gör det kan du ångra det.

Ladda ner Start Fresh Rapporten som ger dig tips om hur du kan starta om.

≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡

There has to be endings to create new beginnings. An old year ends and a New Year begins, full of promises of change and new experiences. Mitch Albom, author of “The Five People You Meet in Heaven,” wrote: “All endings are also beginnings. We just don’t know it at the time.”

It’s a great way to look at endings in our lives. Some endings, such as the death of a loved one, will leave you sad, but if you can accept it as an entire host of good memories and eventually go on with what the new beginnings have in store for you, you’ll live a happier and more fulfilled life. Each step in your life is necessary for you to continue growing. The end of high school or college signifies the beginning of an adult lifestyle and possibly a career that you’ve studied for.

Every New Year is an opportunity for you to sit down and figure out what you want to do differently this year that will make you a better and happier person. Do you want to lose weight, quit smoking, move on to another job? Now is the time to rethink and reset your goals and make the necessary changes in your life. An ending can only come when you let go of thinking about them. When negative things get to be beyond your control, you’ve got to distance yourself and begin to make a space for the positive. Otherwise, it will interfere with the future you want to have and keep you from making the changes you need to make.

Get a grip on the reality of endings. You don’t have to like all of them, but you do need to accept the reality of what they are. If you don’t learn to accept endings to allow for new beginnings, you could simply give up and that would mean unhappiness and a lifetime of regrets. Think about things in a new way. You may think of yourself as “set in your ways,” about certain things, but you have the right to change your mind if something occurs (such as more knowledge) to tilt your thinking another way. Sometimes it helps to gain a fresh perspective on life and let go of old beliefs.

Remember, if you don’t take chances, change isn’t possible. You can hold on to the good things in your life, but if a new idea triggers excitement and fulfillment in your life, try it. If you don’t, you may regret it.

Download the Start Fresh report and get some ideas how to start something new.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s